Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  


 Finanse i Księgowość - szczegółowa funkcjonalność

 • Definiowana struktura konta
 • Dowolny i zmienny rozmiar konta
 • Zmienna budowa konta na poszczególnych zespołach
 • Powiązanie elementów konta z innymi elementami systemu (katalog pracowników, kontrahentów, kont bankowych itp.)
 • Kontekstowa podpowiedź przy wprowadzaniu konta
 • Kontrola poprawności wprowadzonych wartości konta z wartościami zdefiniowanymi w strukturze
 • Zintegrowana baza informacji o kontrahentach
 • Rozbudowany mechanizm klasyfikowania kontrahentów
 • Dane o pracownikach kontrahentów
 • Dostęp do bazy dokumentów kontrahenta
 • Ewidencja kontaktów z kontrahentem
 • Definiowane zestawienia
 • Definiowane analizy
 • Wykazy dokumentów wg rodzajów (faktury, wyciągi, raporty kasowe, PK)
 • Ewidencja dokumentów w postaci księgowej i źródłowej
 • Automaty księgujące lub księgowanie „ręczne"
 • Automatyczne księgowania z innych modułów systemu (rozdzielnik płacowy, nota amortyzacji itp.)
 • Mechanizmy wspomagające ręczne rejestrowanie dekretów w postaci automatów rozksięgowujących
 • Import księgowań (DBF, pliki tekstowe, Excel itp.)
 • Automatyczne księgowanie w czasie rozliczeń międzyokresowych
 • Okresowe blokowanie możliwości księgowania
 • Dostępność mechanizmów ułatwiających przeglądanie zapisów księgowych (tj. filtrowanie, sortowanie, sumowanie)
 • Wszystkie możliwe dane zapisywane w systemie (np.: osoba księgująca, wartość dokumentu)
 • Bezpośredni dostęp do księgowań za wszystkie okresy obrachunkowe
 • Definiowanie własnych algorytmów kontrolnych rejestrowanych dekretów
 • Wiele poziomów nasumowań kartoteki sald i obrotów
 • Rozwinięte zestawienia sald i obrotów (np.: na koniec miesiąca, dnia, na dany dzień, w rozwinięciu na syntetykę i analitykę)
 • Szybki i łatwy dostęp do danych archiwalnych kartoteki sald i obrotów
 • Rozbudowane mechanizmy wyszukiwania,  uporządkowania i nasumowań na kartotece sald i obrotów
 • Bezpośredni dostęp do księgowań poziomu pozycji kartoteki sald i obrotów
 • Dostęp do dokumentów źródłowych z poziomu kartoteki sald i obrotów
 • Bezpośredni dostęp do ewidencji pomocniczych z poziomu kartoteki sald i obrotów
 • Eksport danych wg układu przeglądarki kartoteki sald i obrotów
 • Ewidencja faktur zakupowych w postaci źródłowej, bez konieczności księgowania na kontach
 • Bezpośrednie powiązanie faktury z rachunkiem bankowym kontrahenta
 • Możliwość określania harmonogramu płatności faktury zakupowej
 • Podpinanie załączników (skany dokumentów) do faktury zakupowej
 • Bezpośredni dostęp do danych rozliczenia faktury zakupowej
 • Opracowanie kosztowe faktury zakupowej w ramach systemu obiegu dokumentów
 • Powiązanie faktury zakupowej z modułem zamówień
 • Powiązanie faktury zakupowej z modułem zapotrzebowań
 • Powiązanie faktury zakupowej z rejestrem korespondencji
 • Obsługa kasy
 • Ewidencja raportów kasowych w postaci źródłowej
 • Automatyczne dekretowanie raportów kasowych
 • Rozliczenie nominałowe kasy
 • Ewidencja wyciągów bankowych
 • Automatyczne dekretowanie raportów kasowych
 • Automatyzacja ewidencja wypłat poprzez import wyemitowanych przelewów
 • Automatyzacja ewidencji wyciągów poprzez import danych z systemów bankowych
 • Ewidencja dyspozycji płatności z tytułu faktur zakupowych
 • Rejestracja dyspozycji wystawianych ręcznie
 • Dzielenie płatności z tytułu faktur na poziomie dyspozycji płatności
 • Automatyczne generowanie przelewów z dyspozycji
 • Emisja i ewidencja przelewów
 • Emisja i ewidencja wykazów przelewów
 • Eksport przelewów do systemów elektronicznej bankowości
 • Ewidencja delegacji
 • Ewidencja zaliczek
 • Ewidencja przedpłat
 • Noty korygujące
 • Dokumenty definiowane (weksle, upoważnienia itp.)
 • Wydzielenie rozrachunków poza ewidencją księgową
 • Analiza rozrachunków z poziomu faktur i zapłat (rozliczenie faktury, rozliczenie zapłaty)
 • Ewidencja dokumentacji windykacyjnej (noty, potwierdzenia, wezwania) jako dokumentów systemowych
 • Parowanie rozrachunków bez konieczności dodatkowych księgowań
 • Definiowane procedury rozliczenia kosztów
 • Automatyczne rozliczenie kosztów
 • Alternatywne scenariusze procedur rozliczenia kosztów
 • Pełny dostęp do danych zaewidencjonowanych w systemie w postaci przeglądarek, raportów sprawozdań i wykresów
 • Definiowane formularze sprawozdań, dokumenty sprawozdań
 • Bilans płatności
 • Sprawozdawczość budżetowa
 • Analizy graficzne