Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  


Magazyn

 • Ewidencja i emisja Przyjęć z produkcji (PW)
 • Możliwość rejestracji dokumentów PW w oparciu o:
  • raporty produkcji z uwzględnieniem kontroli jakości
  • zlecenia produkcyjne (rozliczanie zleceń produkcyjnych)
  • zamówienie / potwierdzenia klienta
 • Automatyczne znakowanie partii produkcyjnej
 • Bilans otwarcia
 • Ewidencja i emisja Wydań na zewnątrz (WZ)
 • Możliwość rejestracji dokumentów WZ w oparciu o:
  • list przewozowy
  • fakturę
  • zlecenie produkcyjne
  • potwierdzenie zamówienia
 • Możliwość wydawania asortymentu z jednoczesną identyfikacją partii produkcyjnej
 • Ewidencja i emisja zwrotów na produkcję. Możliwość rejestracji w oparciu o:
  • dokumenty PW
  • karty braków
 • Możliwość wskazania partii produkcyjnej podlegającej zwrotowi
 • Ewidencja i emisja Przyjęć z zewnątrz. Możliwość rejestracji w oparciu o:
  • dostawę
  • zamówienie do dostawcy
  • umowę z dostawcą
  • fakturę
 • Automatyczne znakowanie przyjęć magazynowych wg np. numeru PZ lub wg innych cech charakteryzujących przyjęcie magazynowe
 • Wydruk przywieszek magazynowych / Metek wg dowolnych wzorców wydruku z jednoczesnym określeniem ilości metek
 • Obsługa przesunięć magazynowych przychodowych / rozchodowych (MM-/MM+)
 • Identyfikacja magazynu odbierającego asortyment przewidziany do przesunięcia
 • Możliwość automatycznego generowania MM+ na podstawie MM-
 • Możliwość automatycznego generowania dokumentów PZ na podstawie Dostaw
 • Identyfikacja asortymentów wg cech charakteryzujących przyjęcie do magazynu (np. nr PZ, wymiary)
 • Obsługa rozchodów wewnętrznych
 • Możliwość automatycznego generowania dokumentów RW na podstawie dokumentów PZ
 • Możliwość automatycznego generowania dokumentów na podstawie pobrań z zleceń warsztatowych.
 • Możliwość rejestracji w oparciu:
  • zlecenie produkcyjne
  • zlecenia warsztatowe
 • Identyfikacja wydań
 • Obsługa zwrotów na magazyn. Możliwość rejestracji w oparciu o:
  • dokument RW
  • kartę braków
  • zlecenie produkcyjne
 • Obsługa innych dokumentów przychodowych / rozchodowych
 • Inwentaryzacja magazynów
 • Automatyczne generowanie arkuszy spisu z natury
 • Wykaz różnic inwentaryzacyjnych
 • Automatyczne generowanie dokumentów różnic inwentaryzacyjnych
 • Możliwość prowadzenia wg sposób wyceny:
  • FIFO
  • LIFO
  • Cena ewidencyjna (obowiązująca w zadanym okresie czasu)
  • Cena średnioważona dzienna (wyliczana na dzień dokumentu przychodowego)
  • Cena średnioważona miesięczna
  • Wg wskazanego dokumentu przychodowego
 • Obsługa rezerwacji magazynowych z możliwością określania terminu rezerwacji
 • Ustalanie minimalnego stanu magazynowego
 • Kontrola przychodów i rozchodów
 • Automatyczne generowanie dokumentów odchyleń od cen ewidencyjnych wynikających np. z przeszacowania zapasów magazynowych
 • Definiowanie warunkowych dekretów księgowych - zasada jeden dekret do jednego rodzaju dokumentu, magazynier nie jest księgowym
 • Możliwość automatycznego tworzenia rozdzielnika magazynowego w oparciu o przypisane dekrety do dokumentów magazynowych
 • Możliwość generowania rozdzielnika magazynowego na koniec miesiąca obrachunkowego

Analizy magazynowe

 • Kartoteka magazynowa w miesiącu
 • w układzie analitycznym
 • w układzie syntetycznym (nasumowanie na magazyn / kartotekę / miesiąc)
 • Kartoteka magazynowa na dzień
 • Zestawienie bieżących stanów magazynowych z możliwością zawężenia przeglądania do magazynu/ jednego asortymentu
 • Zestawienie bieżących stanów magazynowych w układzie analitycznym
 • Zestawienie bieżących stanów dyspozycyjnych
 • Analiza zalegania
 • Analiza rotacji
 • Analiza zapasów
 • Analiza zapotrzebowań materiałowych dla zleceń produkcyjnych
 • Kontrola przyjęć z produkcji oraz wykonań produkcji (dla zakładów produkcyjnych)

Zaopatrzenie

 • Ewidencja zapotrzebowań
 • Automatyczne generowanie zapotrzebowań na podstawie specyfikacji materiałowej zleceń produkcyjnych
 • Sprawdzanie stanu realizacji zapotrzebowań
 • Obsługa zapytań ofertowych do dostawców
 • Ewidencja ofert od dostawców
 • Umowy z dostawcami
 • Obsługa zamówień do dostawców
 • Dostawy
 • Kontrola jakości
 • Przeprowadzanie kontroli do dostawy
 • Ocena dostawców
 • Wprowadzenie dostawy na zakład obejmujące:
 • kontrolę wejściową i protokół badań dopuszczających materiał do produkcji
 • wprowadzenie materiału na magazyny produkcyjne
 • rozliczenie zamówień
 • obsługę reklamacji