Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  


Planowanie i przygotowanie produkcji/remontów

 • Tworzenie okresowego planu produkcji wg dowolnie definiowanych okresów (planowanie krótko i długoterminowe)
 • Automatyczne i półautomatyczne tworzenie planu produkcji w oparciu o:
  • zaewidencjonowane zamówienia klientów, (model produkcji "TO STORE")
  • wprowadzone zamówienia wewnętrzne przygotowywane przez działy analityczne, (model "TO STORE" oraz "TO ORDER")
  • analizę statystyczną i minimalne stany bezpieczne wyrobów gotowych (model "TO STORE")
 • Wzorcowe technologie (receptury) produkcji wykorzystywane do planowania realizacji zleceń produkcyjnych:
  • normy materiałowe (brutto, netto)
  • zamienniki materiałowe
  • czasowe normy operacyjne (czas przygotowawczy, jednostkowy, zakończeniowy), lokowane w gniazdach produkcyjnych (maszynach, liniach technologicznych)
  • zamienniki operacyjne (zamienne linie produkcyjne, maszyny)
  • Wykorzystanie technologii półproduktów, "drzewo konstrukcyjne"
  • Możliwość prowadzenia technologii wariantowych, zależnych od specyficznych własności wykonania wyrobu gotowego lub półproduktu
  • Ewidencja zleceń produkcyjnych, obejmujących szczegółowy plan realizacji zlecenia w zakresie:
   • zapotrzebowania materiałowego na określony termin ("JUST IN TIME")
   • plan realizacji zlecenia obejmujący czasy operacji, miejsca ich wykonania (maszyny, gniazda produkcyjne)
   • Zarządzanie realizacją zleceń produkcyjnych, ocena mocy produkcyjnych oraz wydajności.
   • Planowanie realizacji zleceń z uwzględnieniem zasobów krytycznych ("wąskich gardeł")
   • Pełna archiwizacja danych związanych z planem realizacji zlecenia
   • Dołączanie szkiców, dokumentów powiązanych do dokumentacji technologicznej i produkcyjnej
   • Emisja dokumentacji produkcyjnej w dowolnej formie, np. instrukcji stanowiskowej
   • Ewidencja ofert dostawców obejmująca:
    • dostawcę wraz z dostarczanym asortymentem (z uwzględnieniem kodu dostawcy),
    • listę dostarczanych materiałów z określeniem ceny, ilości oraz cyklem dostawy
   • Przygotowywanie i ewidencja zamówień w oparciu o:
    • zapotrzebowania do zleceń produkcyjnych
    • zapotrzebowania administracyjne (nie związane bezpośrednio z produkcją)
    • minimalne stany bezpieczne materiałów z uwzględnieniem planowanych zleceń produkcyjnych i w określonym horyzoncie czasu
    • analizę statystyczną rozchodów materiałowych uwzględniającą przewidywane zapotrzebowanie na materiały
    • Wprowadzenie dostawy na zakład obejmujące:
    • kontrolę wejściową i protokół badań dopuszczających materiał do produkcji
    • wprowadzenie materiału na magazyny produkcyjne
    • rozliczenie zamówień

Realizacja produkcji/remontów

 • Przygotowanie i ewidencja dziennych zleceń warsztatowych obejmujących rejestrację i ewidencję:
 • zużycia zmierzonej ilości materiałów (półfabrykatów) na rzecz określonego zlecenia produkcyjnego w powiązaniu z operacją
 • wykonanie zmierzonej ilości wyrobu (półfabrykatu) powstałego po zrealizowaniu operacji związanej ze zleceniem produkcyjnym
 • czasu pracy pracownika na rzecz zlecenia
 • zużycia lub wykorzystania narzędzi do procesu produkcji (np. formy odlewnicze)
 • Przygotowanie i ewidencja raportów produkcji dokumentujących wykonanie zlecenia produkcyjnego
 • Kontrola jakości wyrobu gotowego obejmująca również badania laboratoryjne
 • Kontrola jakości dla wyznaczonych punktów krytycznych
 • Pełna ewidencja braków zarówno materiałów jak i wyrobów w całym procesie produkcyjnym. Możliwość klasyfikacji rodzaju braków
 • Pobieranie materiałów bezpośrednich do zleceń produkcyjnych
 • Pobieranie materiałów pośrednich na wydział produkcyjny tworzący zapas na produkcji i podlegający rozliczeniu w trakcie zużycia w czasie produkcji
 • Śledzenie materiału od dostawy, aż po wyrób gotowy ("TRACE ABILITY")
 • Śledzenie historii wyrobu z dokładnością do partii produkcyjnej (np. gdzie i kiedy wytworzony, na jakiej maszynie, przez kogo)
 • Automatyczne rozliczanie materiałów w oparciu o normy technologiczne
 • Dostosowanie systemu do infrastruktury technicznej wykorzystującej elektroniczne urządzenia pomiarowe (czytniki kodów, wagi elektroniczne, specjalizowane urządzenia pomiarowe, itp.)