Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  


 Zarządzanie zasobami ludzkimi - szczegółowa funkcjonalność

 • Poufność danych osobowych zgodna z ustawą
 • Możliwość nadawania uprawnień dostępu do wybranych danych kadrowych i płacowych
 • Prowadzenie pełnej ewidencji danych osobowych
 • Zakres danych osobowych zgodny z kwestionariuszem osobowym:
 • dane ewidencyjne
 • adresy: stały, czasowy, korespondencji
 • kontakty: telefon, email, telefon komórkowy i inne
 • wykształcenie z pełną ewidencją ukończonych szkół
 • dodatkowe kwalifikacje : szkolenia, kursy doskonalenia zawodowego, kursy językowe itd.
 • konta bankowe ROR
 • dokumenty: dowód osobisty, prawo jazdy itd.
 • dane rodziny czyli osób zgłoszonych przez pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego jak również dzieci, na które pracownik będzie pobierał świadczenia funduszu socjalnego oraz korzystał z ustawowej opieki nad zdrowym i chorym dzieckiem
 • nagrody i kary otrzymane w trakcie zatrudnienia
 • określenie urzędu skarbowego pracownika oraz określenie oddziału NFZ
 • Prowadzenie pełnej historii zmian danych osobowych
 • Ewidencja dokumentów zatrudnienia z poprzednich zakładów pracy
 • Możliwość odwzorowania struktury organizacyjnej i zależności służbowych w postaci drzewiastej wraz z zachowaniem pełnej historii zmian struktury
 • Historia pracy w zakładzie
 • Ewidencja i rozliczanie czasu pracy
 • Współpraca z dowolnym systemem RCP
 • Możliwość prowadzenia indywidualnych grafików pracy
 • Automatyczne naliczanie limitów urlopu
 • Szybkie sprawdzanie stanu urlopów
 • Planowanie urlopów
 • Możliwość definiowania staży i progów stażowych
 • Ewidencja dokumentów dyscypliny z podziałem na grupy i rodzaje nieobecności
 • Emisja dokumentów RP-6, świadectw pracy oraz świadectw pracy w warunkach szkodliwych
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji zatrudnienia: emisja umów, zwolnień, przeszeregowań, awansów itp.
 • Możliwość ewidencji załączników z dokumentami źródłowymi
 • Definiowanie i ewidencja pozostałej dokumentacji pracownika wraz z załączaniem formularzy kadrowych
 • Emisja i rozliczanie umów zleceń wraz z wystawianiem rachunków
 • Planowanie wydatków na nagrody jubileuszowe
 • Możliwość tworzenia zestawień danych kadrowych z warunkami definiowanymi przez użytkownika
 • Sporządzanie list pracowników z możliwością wprowadzania dowolnych warunków filtrowania danych oraz swobodnym definiowaniem kolumn danych
 • Sporządzanie ilościowych statystyk (z możliwością rozbicia na etaty) o stanie i strukturze zatrudnienia, przyjęciach i zwolnieniach pracowników w danym okresie, sporządzanie statystyk wieku, płci i wykształceniu pracowników
 • Możliwość definiowania algorytmów płacowych wraz z historią ich zmian w czasie
 • Wykorzystanie wspólnej bazy składników i algorytmów do obliczania wynagrodzeń dla różnych rodzajów list płac
 • Naliczanie list podstawowych, list dla nagrody rocznej, nagród jubileuszowych, wypłat z funduszu socjalnego, wynagrodzeń za godziny ponad wymiarowe i dodatków socjalnych
 • Prowadzenie kartoteki zasiłkowej
 • Prowadzenie kartotek zarobkowych, podatkowych, emerytalnych oraz ZUS
 • Prowadzenie kartoteki świadczeń socjalnych pracowników
 • Bieżące rozliczanie stanu Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakładzie
 • Możliwość definiowania dowolnych układów kartotekowych prezentujących składniki wynagrodzeń pracownika
 • Definiowanie zestawień zbiorczych (zbiorówek) wg dowolnie zdefiniowanych kluczy : systemów płacowych, stanowisk, struktury organizacyjnej, form zatrudnienia itp.
 • Generowanie wielomiesięcznych zestawień zbiorczych z możliwością swobodnego ich definiowania
 • Sporządzanie dowolnej ilości dodatkowych list wypłat (poza normalnymi okresami obliczeniowymi)
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie dowolnie zdefiniowanych Kart Pracy
 • Generowanie rozdzielnika kosztów
 • Automatyczne księgowanie list do systemu finansowego
 • Emisja elektronicznych przelewów do banku (ROR) - definicje metod podziału kwoty przelewu na kilka kont bankowych zakładu
 • Rozliczanie z ZUS-em i Urzędem Skarbowym
 • Współpraca z programem Płatnik
 • Sporządzanie statystyk dowolnych składników płacowych z zastosowaniem różnych przekrojów danych
 • Sporządzanie zestawień składników płacowych dla pracownika
 • Sporządzanie statystyk godzin przepracowanych z rozbiciem na dowolne centra powstawania kosztów
 • Obsługa zakładowego funduszu mieszkaniowego, ewidencja i rozliczanie pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe wraz z dokumentacją księgową
 • Obsługa pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej, ewidencja umów, potrącanie składek, rozliczanie pożyczek, obsługa chwilówek, rozliczanie kasy gotówkowej i kont bankowych
 • Ewidencja i planowanie szkoleń doskonalenia zawodowego
 • Harmonogram badań okresowych, kontrola ważności badań
 • Gospodarka środkami ochrony osobistej